Saturday, March 07, 2015

மனதைத் தொட்ட வரிகள்


ஒரு தகப்பனார் பத்துக் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றலாம். ஆனால் பத்துக் குழந்தைகள் ஒரு தகப்பனாரைக் காப்பாற்றும் என்று உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது.

தெரிந்து மிதித்தாலும் தெரியாமல் மிதித்தாலும் மிதிபட்ட எறும்பிற்கு இரண்டுமே ஒன்றுதான்.

பணம் இருந்தால் உன்னை உனக்குத் தெரியாது. பணம் இல்லா விட்டால் யாருக்கும் உன்னைத் தெரியாது.

அதிர்ஷ்டத்திற்காகக் காத்திருப்பதும் சாவுக்காக காத்திருப்பதும் ஒன்றே!.

மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை என்பது தடைகளற்ற வாழ்க்கை அல்ல, தடைகளை வெற்றி கொண்டு வாழும் வாழ்க்கை.

ஒரு கதவு மூடப்படும் போது மற்றொரு கதவு திறக்கிறது. ஆனால், நாம் மூடப்பட்ட கதவையே பார்த்துக் கொண்டு திறக்கப்படும் கதவை தவறவிடுகிறோம்.

மனிதன் தான் செய்த தவறுக்கு வக்கீலாகவும் ,பிறர் செய்த தவறுக்கு நீதிபதியாகவும் செயல்படுகின்றான்.

வெள்ளை என்பது அழகல்ல..நிறம் ! ஆங்கிலம் என்பது அறிவல்ல .. மொழி

வாழும்போது சரியான சமூக அந்தஸ்து வழங்காத உலகம்......வாழ்ந்து முடித்த பின் சிலை வைக்கிறது

நம்பிக்கை நிறைந்தஒருவர், யாரிடமும் மண்டியிடுவதுமில்லை...கையேந்துவதுமில்லை....

நேசிப்பவர்கள் எல்லாம் நம்மோடு நிலைத்து விட்டால்...!!!
நினைவின் மொழியும் பிரிவின் வலியும் ௨ணராமலே போய்விடும்...!!!

😄சிலரை சந்தோஷப்படுத்த ரொம்ப சிரமப்பட தேவையில்லை. நம்ப கஷ்டத்தைச் சொன்னாலே போதும்.

😊வீட்ல ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கின பிறகு, தினமும் நான்கு வகையான சட்னி கிடைக்குது. காலைல வச்சது, நேற்று வச்சது, முந்தாநாள் வச்சது...

😮கொஞ்சம் படித்தால் கிராமத்தை விட்டு வெளியேறுகிறோம். நிறையப்படித்தால் சொந்த நாட்டை விட்டே வெளியேறுகிறோம்.

😬நாய் நம்மளை இழுத்துக்கிட்டுப்போனா அது வாக்கிங், தொரத்திக்கிட்டு வந்தா ஆது ஜாக்கிங்

😇பணத்தின் மதிப்பு தெரிய வேண்டுமென்றால் செலவு செய்யுங்க . உங்களின் மதிப்பு தெரியவேண்டுமானால் கடன் கேளுங்க

🙉ஆட்டோகாரனுக்கு பக்கம் கூட தூரம்தான்; ரியல் எஸ்டேட் காரனுக்கு தூரம் கூட பக்கம்தான்,

Monday, May 26, 2014

Arianna Huffington’s 12 steps to Thrive

Please include attribution to http://mindvalleyacademy.com with this graphic.

12 Steps to Thrive


Thursday, December 13, 2012

Who is God ? Where is he ? - Anbe Sivam


Inspirational Tamil video where Sri Sri Ravishankar explains Anbe Shivam.  He explains why it is tough to be Atheist.  He also talks about the reasons for idol worship among others.  Must watch this paradigm shifting videoTuesday, October 16, 2012

Are you on the right bus?

Facebook (FB) is at challenging times to monetize even though they have a huge user-base. Similarly there are several people trying to get their message out.

Today, I for the first time clicked on a Facebook AD which read something like: “Do you like Deepak Chopra then you will like What the hell are you chasing?”. I know Deepak never wrote a book like this but I was curious so I clicked on the link and it took me to Andrew Roberts page. He has written this book and the core message is follow your heart and he tells the story of how he realized he was on the wrong path and how he brought about the transformation. He solved the problem of getting his message by putting out of this creative ad (the message) and in the process he also targeted the right audience.

BTW, I received an email from Stanford Technology Ventures about a course on Creativity by Tina Seelig. Its offered on-line and its free. There are also other courses on Entrepreneurship. Click here if you would like to sign-up.

Saturday, November 15, 2008

Inspirational Interview

Jon Stewart interviews T. Boone Pickens.  The energy and enthusiasim he has is contagious.  His commone sense argument for an energy independent America is very persuasive.

Wednesday, July 09, 2008

Uncertainity

Rajesh Setty wrote an excellent post today titled, "In Search of Certainty". He clearly explains for each of us how uncertainty is context dependent.

Embracing uncertainity is dependent on our willingness and determination to be creative. There is also an awareness component to it. Some people feel at ease to embrace technical/analytical uncertainity but others might be at ease external world. Generally, former is the case with young people and the later with experienced professionals and it has to do with resources. Being aware of internal/external resources will help us leverage them to embrace uncertainty.

Saturday, July 05, 2008

Quote: Treating Others

I stumbled upon this quote from principledriven.com:

"Treat a man as he appears to be and you make him worse. But treat a man as if he already were what he potentially could be, and you make him what he should be."

- Johann Wolfgang von Goethe

Tuesday, July 01, 2008

Ask and you shall recieve

"Ask and you shall receive", "Knock at the door and it shall open" are quotes of wisdom. I recently stumbled upon Think and Grow Rich by Napoleon Hill. I cherished this quote:

"I ask not for divine providence or more riches, but more wisdom with which to accept and use wisely the riches I received at birth: the power to control and and direct my mind to whatever ends I desire".

Saturday, June 14, 2008

Tim Russert - The Legend

Tim Russet is one of the most accomplished and well respected journalist and a humble human being who suddenly died yesterday. I was personally shocked and moved to learn about this news last evening. I am a subscriber of Meet The Press podcast and religiously watch it every week.

Tim Russet asked focused and pointed questions that made the interviews interesting and informative. He did his homework and research to ask questions in a way that helps people to really understand issues. Through his work he showed his gifted ability to synthesize and analyze information and present it with simplicity and elegance. At this moment I am amazed by how his life has brought so many people come together and remember him. These are moments for us realize the Oneness in Humanity.

Thursday, May 22, 2008

Hapiness for sale!

Happiness for sale at a Barnes & Noble near you![Caption]

Saturday, May 17, 2008

Why is very powerful

I have always been fascinated by the power of questions and its potential to bring about radical change. Almost every problem that we face are opportunities in disguise. But how do we get to know the opportunity and find a solution to the problem? The answer is we need to think creatively. How to provoke creative thinking? Though there numerous ways for this utilizing the power of questions is one definite way.

In fact to quote Albert Einstein:

"The significant problems we face cannot be solved by the same level of thinking that created them"

Again, questions can help us to change our perspective to a new level of thinking. There are different questions: Why, How, What, When, Who? Out of these questions "Why?" is the most powerful because when you ask "Why" question it puts us in a position that questions conventional wisdom.

Friday, April 18, 2008

Resourcefulness

I first stumbled upon the concept of Resourcefulness in a TED Talk by Tony Robbins and was instantly inspired by it. Also, more recently Steve Pavlina shared the concept and his view on this topic in a blog post. Steve puts the concept in perspective by clearly outlining Internal and External resources that are available at anyone's disposal at anytime. He also underscores the importance of Internal resources by sharing a hypothetical scenario and I can't agree more.

The internal resources are "invisible" and are available with everyone at all times and are Creativity, Self-Discipline, Confidence, Intelligence, Determination, Courage, Knowledge, Skills, Attitude, Passion and Awareness. The outer resources are Money, Assets, People, Technology, Food, Land, Electricity and Transportation.

Few years back I stumbled upon a lecture at Stanford by Google's Marrissa Mayer titled Creativity Loves Constraint. She was basically referring to technology constraints during product development and how creativity helps. So in order to achieve a desired outcome (product) one should use technology in a creative ways (external=technology, internal=creativity, determination, knowledge, skills). We all basically apply both internal and external resources everyday in our lives but we are "unaware" of it.

The challenges of life may be overcome by having awareness of the internal resources and being able leverage to create external resources effectively is a skill that can be learnt with determination, attitude, awareness (oh! all internal resources).

Lets see if we can stop complaining about limited resources and leverage what we have effectively.

Saturday, March 01, 2008

Mentally Disabled Children

As some of you may be aware I am familiar with the challenges faced by Mentally retarded children and is personal to me. In my recent visit to India I observed and understood the need and importance for these children to be vocationally trained. As I understand presently there are training programmes available in special schools which focus on old trades -- cutting paper, making envelopes, etc. These trades are basically create low-value. It is my belief that in this age of global economy and research outcomes in positive psychology we can provide innovative training for skills which can create more value. In order to achieve this we need to identify inborn strengths and talents and match them against new economy trades and train them for the same.

In order to explore possibilities around these themes, at a high level atleast the following needs to be done:

1. Study the behavioral traits of these children
2. Identify patterns of behaviors if any from behavioral study (1)
3. Leverage consistent patterns and match against trades which create higher value

To enable conduct this study a questionnaire probing general behavior with an intent of identifying unique strengths and talents needs to be created. As a first step lot of research in psychology, current training methods/trades, etc. is required. I am writing to seek your interest in contributing to this effort. If you are interested in making consistent contribution please reply to this email and I will add you to a Google Group.

If you know of someone who has worked / working with these children or an expert - doctor, teacher or can in anyway help/advice in this effort please forward this message to them. Also if you know of any groups working in this area already please share with me.

As always I welcome your comments, ideas or suggestions.

Sunday, August 26, 2007

Seeing problems as opportunity

Today, I'm inspired by a quote by Lance Armstrong that was quoted during Meet the Press interview:Monday, April 09, 2007

Tuesday, March 20, 2007

Click-n-Help

UNICEF has launched campaign to make a difference without you spending a penny. Visit the link http://friends.unicefusa.org/r/b16d909c2820102aa29c

Friday, December 22, 2006

Art of Possibility: Roz and Ben Zender

The authors of Art of Possiblity, Roz and Ben Zender were guest for this week's IBM podcast. It is an interesting podcast were they discuss not only about the book but also about possibilities that they see in IBM's technical initiatives and the importance of possibility thinking in a flat world.

During the course of the podcast they discuss about taking responsibility for situation and its power to bring positive change in our life. It is quite amazing to see how most of these concepts relate to Spritual Laws of Sucesss outlined by Deepak Chopra, specifically this one Law of Least Effort.

Tuesday, October 17, 2006

Wisdom of Uncertaininty

I am reading Deepak Chopra's Seven Laws of Spiritual Success and has been a wonderful learning and experiencing the laws help me in my daily life. I have been reading this book for the past one month and I come to understand something new progressively each time I read.

Today I was inspired to learn The Law of Detachment: "In detachment lies the wisdom of uncertainty...in the wisdom of uncertainty lies the freedom from our past, from the known, which is the prison of past conditioning. And in our willingness to step into the unknown, the field of all possibilities, we surrender ourselves to the creative mind that orchestrates the dance of the universe."

Wednesday, August 30, 2006

Daily Show : Emmy Awards

I stumbled upon this "The Daily Show" - Emmy Awards 2003 video...

 

Sunday, August 20, 2006

Charlie Rose interview of Bill and Melinda Gates, Warren Buffet

I stumbled upon this interview http://video.google.com/videoplay?docid=515260011274566220 a while ago.  In the interview Warren Buffet gives his insight on the rational for his decision to make the largest ever philanthropic contribution to Gates foundation.   The Gates share their prespective on the donation and about the foundation's work and the positive impact this contribution would have.

The most memorable part of the interview for me is, when Charlie asks Warren "Don't you want to see Buffet this, Buffet that?",  he shots back immeidately in his own way saying "No" with a humorous tone.    

Monday, February 27, 2006

Click-n-Feed

If you click a link in the hungersite it would help feed someone. Please bookmark (or if possible make it ur homepage) and click everyday. Visit The Hunger Site and make sure you click the link specified in that page.

Wednesday, February 15, 2006

Bill Gates out did professional comdians!

Bill Gates took a shot at Dick Cheney yesterday at the RSA conference. He said he felt safer by not accepting his other invitation which is to go for hunting with Dick Cheney :))

Definitely Watch it here. You don't want to miss it!